Главная страница 
 Гостевая книга 
 Обратная связь 
 Поиск по сайту 
 Друзья сайта 
   
 

где купить диплом техникума в Воронеже еще
 
   
   
   
 Волшебные сказки 
 Сказки о животных 
 Бытовые сказки  
 Сатирические сказки 
 Сказки о батырах 
 Сказки об Алдаре-Косе 
 Сказки о Жиренше 
 Сказки о Ходже Насыре 
   
   
 Камбар батыр 
 Ер-Таргын 
 Кыз-Жибек 
 Плач Кыз-Жибек 
 Кобланды-батыр 
 Алпамыс батыр 
 Кобланды Батыр 
   
   
 Легенды о животных 
 Легенды о батырах 
 Легенды о родной земле 
 Легенды о мудрецах 
 Легенды о народах 
   
   
 Народные обычаи 
 Свадебные обряды 
 Обряды воспитания 
 Бытовые обряды 
 Промысловые обряды 
 Религиозные обряды 
 Похоронные обряды 
   
   
 Казахские поговорки 
 Казахские пословицы 
 Казахские народные игры 
 Народные загадки 
 Народное искусство 
 Мужские казахские имена 
 Женские казахские имена 
 Казахские музыкальные инструменты 
   
  
   
 
  
 
   
 

Казахские традиции

 

Народные обычаи

Казахские-народные традиции - [1]
Обычаи гостеприимcтва - [1]
Казахские народные обычаи - [1]

Свадебные обряды

Кыз айттыру - [1]
Кору - [1]
Шеге-шапан - [1]
Каргыбау - [1]
Куда тусу - [1]
Бата аяк - [1]
Куда тартар - [1]
Киим тигу - [1]
Калын мал - [1]
Балдыз калын - [1]
Киит - [1]
Капка салар - [1]
Той малы - [1]
Сут акы - [1]
Жигит-туйе - [1]
Куйрык-бауыр - [1]
Оли-тири - [1]
Кынаменде - [1]
Кыз кашар - [1]
Саукеле кигизу - [1]
Кыз танысу - [1]
Сынсу - [1]
Кыз узату - [1]
Неке кияр - [1]
Жар-жар - [1]
Аушадияр - [1]
Ау-жар - [1]
Коштасу - [1]
Жасау - [1]
Кыз кеши - [1]
Туйемурындык - [1]
Шанырак туйе - [1]
Шанырак котеру - [1]
Атбайлар - [1]
Куттык - [1]
Уй корсету - [1]
Есик ашар - [1]
Онир салу - [1]
Илу - [1]
Немеурин - [1]
Итаягына салу - [1]
Кимешек кигизу - [1]
Курсак той - [1]
Жарыс казан - [1]
Куйеу киими - [1]
Беташар - [1]

Обряды воспитания

Шилдехана - [1]
Шилде каккан - [1]
Суйиндир - [1]
Киндик кесер - [1]
Калжа - [1]
Ат кою - [1]
Бесикке салар - [1]
Тымакка салу - [1]
Кыркыдан шыгару - [1]
Асырап алу - [1]
Сатып алу - [1]
Бауырына салу - [1]
Тусаукесер - [1]
Базарлык - [1]
Байгазы - [1]
Бастангы - [1]
Енши - [1]
Когентуп - [1]
Жети ата - [1]
Ашамайга мингизу - [1]
Тилашар - [1]
Айдар - [1]
Кекил - [1]
Тулым - [1]
Асату - [1]
Уйкыашар - [1]
Селт еткизер - [1]
Сундет тойы - [1]
Аузына тукиру - [1]
Тыйым - [1]
Алтыбакан - [1]
Тобык тыгу - [1]
Кыз ойнак - [1]
Кыз куу - [1]
Муше алу - [1]

Бытовые обряды

Аманат - [1]
Ант - [1]
Ак алып шыгу - [1]
Ак куйып шыгару - [1]
Ак жол - [1]
Ат мингизин шапан жабу - [1]
Ат тергеу - [1]
Айтыс - [1]
Айып - [1]
Айрылысар коже - [1]
Ауызбастырык - [1]
Ауыз тию - [1]
Абысын асы - [1]
Араша - [1]
Акгык - [1]
Ат куйрыгын кесу - [1]
Ат майын сурау - [1]
Аменгерлик - [1]
Адеп - [1]
Бата - [1]
Терис бата - [1]
Байлау - [1]
Баутагар - [1]
Бармагын жалау - [1]
Барымта - [1]
Бал басы - [1]
Байге - [1]
Белкотерер - [1]
Бес жаксы - [1]
Бетке тукиру - [1]
Босага майлау - [1]
Дау - [1]
Дауыс - [1]
Дерт коширу - [1]
Денгене - [1]
Дуре - [1]
Ен - [1]
Ерулик - [1]
Емге сурау - [1]
Емшегин кокке сауу - [1]
Есекке терис мингизу - [1]
Жаза - [1]
Жекпе-жек - [1]
Жиенкурык - [1]
Жолаяк - [1]
Жылу - [1]
Жыртыс - [1]
Каде - [1]
Кек алу - [1]
Коримдик - [1]
Корiсу - [1]
Коз тию - [1]
Кокпар - [1]
Конил сурау - [1]
Кун санау - [1]
Ай санау - [1]
Жыл санау - [1]
Жыл кайыру - [1]
Калау - [1]
Казан шегелеу - [1]
Каргыс - [1]
Каргану - [1]
Карашанырак - [1]
Кап кагар - [1]
Конакасы - [1]
Конаккаде - [1]
Корыктык кую - [1]
Кыз алар - [1]
Кумалак салу - [1]
Кун - [1]
Кутты болсын айту - [1]
Курдастык калжын - [1]
Салт - [1]
Сал-серилик - [1]
Сауга - [1]
Саумалык - [1]
Сауын айту - [1]
Саркыт - [1]
Салем беру - [1]
Салемдеме - [1]
Согым басы - [1]
Суйек жангырту - [1]
Суйинши - [1]
Сыбага - [1]
Оли сыбага - [1]
Табак тарту - [1]
Танба - [1]
Табарик - [1]
Мушел - [1]
Мушелтой - [1]
Тойбастар - [1]
Тойтаркар - [1]
Токымкагар - [1]
Топырак шашу - [1]
Торкиндеу - [1]
Тил кестиру - [1]
Тизе бугу - [1]
Туган жерге аунату - [1]
Туырлыгын тилу - [1]
Тус жору - [1]
Отка май кую - [1]
Отпен аластау - [1]
От басын сабау - [1]
Наурыз - [1]
Наурыз коже - [1]
Мойнына буршак салу - [1]
Уй сыныгы - [1]
Уран - [1]
Иргеден шыгару - [1]
Шашу - [1]
Шаргы - [1]
Шан басты - [1]
Шулен тарату - [1]
Шомиш кагу - [1]
Шоп сындыру - [1]
Хан саркыты - [1]
Хан талау - [1]
Ырым - [1]
Ым, ишара - [1]

Промысловые обряды

Асар - [1]
Аншылык - [1]
Биебау - [1]
"Биебау" также называется "казык майлау". - [1]
Кеусен - [1]
Кели туби - [1]
Коген той - [1]
Кузем шай - [1]
Жылкы кузеу - [1]
Колкесер - [1]
Кол уздик - [1]
Кол ушин беру - [1]
Казык майлау - [1]
Кой басты - [1]
Тулак шашу - [1]
Назир - [1]
Кымызмурындык - [1]
Сирге молдиретер - [1]
Сабан той - [1]
Сауын алу - [1]
Саятшылык - [1]
Салбурьн - [1]
Сыралгы - [1]
Лау - [1]
Уме - [1]
Шашыраткы - [1]

Религиозные обряды

Айт - [1]
Айттык - [1]
Курбан шалу - [1]
Аксарбас - [1]
Жан беру - [1]
Жарапазан - [1]
Жумалык - [1]
Зекет - [1]
Зикир - [1]
Кудайы - [1]
Куран устау - [1]
Ораза - [1]
Намаз - [1]
Питир - [1]
Садака - [1]
Сыйыну - [1]
Талак - [1]
Тасборан - [1]
Тумар - [1]
Ушыктау - [1]
Ушкиру - [1]
Иширтки - [1]

Похоронные обряды

Арыздасу - [1]
Иман айту - [1]
Естирту - [1]
Конил айту - [1]
Шашын жаю - [1]
Жоктау - [1]
Актай жоктау - [1]
Корису - [1]
Кара тигу - [1]
Жаназа - [1]
Дауир айналдыру - [1]
Суйекке киру - [1]
Сыйыт - [1]
Аманат кою - [1]
Топырак салу - [1]
Бата жасау - [1]
Дуга (куран) оку - [1]
Пидиа - [1]
Тулдау - [1]
Осиет - [1]
Аруакты еске алу - [1]
Шек беру - [1]
Жерошак майлау - [1]
Ас - [1]
Тул аудару - [1]
Кара жыгу - [1]
 
 
 
© Ertegi.ru